Program konferencji

Metodologiczne Inspiracje 2018

Badania ilościowe w naukach społecznych

Wyzwania i problemy

Poniedziałek, 24. września 2018 r.

Sesja 1

Przewodniczący: Dariusz Przybysz, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Tomasz Żółtak, Instytut Badań Edukacyjnych, Rozłączność przedziałów ufności jako kryterium weryfikacji hipotez statystycznych prezentacja
 2. Tadeusz Krauze, Częstość i zgodność odpowiedzi w pytaniu kwestionariuszowym
 3. Maciej Koniewski, Paulina Skórska , Instytut Socjologii UJ, Aplikacja techniki dopasowania statystycznego do doboru próby w badaniach jakościowych jako sposób lepszego rozumienia wyników analiz kontrfaktycznych prezentacja
 4. Artur Pokropek, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, (Nie)porównywalność pomiarowa porównawczych badań sondażowych. Koncepcje, modele i walidacja
 5. Marek Styczeń, Instytut Socjologii UW, O potrzebie i możliwości łącznego analizowania dynamiki jednostek i zbiorowości

Wtorek, 25. września 2018 r.

Sesja 2

Przewodniczący: Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Paweł B. Sztabiński i Franciszek Sztabiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Czy zastosowanie wywiadu osobistego (face-to-face) w mixed mode design poprawia strukturę zrealizowanej próby?
 2. Adam Rybak, Instytut Socjologii UAM, Analiza behawioralnych i deklaratywnych preferencji respondentów: próba rozwiązania problemu doboru do techniki sondażu w schemacie mixed-mode prezentacja
 3. Ilona Wysmułek, Nika Palaguta, Weronika Boruc, Marta Kołczyńska, Przemek Powałko, Denys Lavryk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Wyzwania harmonizacji danych w ponad 3500 badaniach sondażowych z całego świata: SDR Project 2.0 prezentacja
 4. Piotr Jabkowski, Instytut Socjologii UAM, O zróżnicowaniu praktyk sondażowych w międzykrajowych badaniach porównawczych na podstawie metodologicznej archiwizacji 1537 surveyów zrealizowanych w latach 1981-2017 w krajach europejskich prezentacja
Sesja 3

Przewodniczący: Piotr Jabkowski, Instytut Socjologii UAM

 1. Marek Bożykowski, PEJK UW, OPI-BIP, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Instytut Statystyki i Demografii SGH, OPI-BIP, Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając, PEJK UW, OPI-BIP, Badania populacyjne PEJK UW. Najnowsze wyniki. Nowe obszary badań
 2. Michał Sitek, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Badań Edukacyjnych, Wykorzystanie analizy sekwencji do opisu zmian w przebiegu życia. Zalety, wady i nowe techniki analizy i opisu sekwencji
 3. Konrad Turek, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute oraz Uniwersytet Jagielloński, Magdalena Jelonek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz CEiAPP UJ, Uniwersytet Jagielloński, Jak pytać o uczenie się dorosłych? Ocena wpływu konstrukcji pytań na wyniki na przykładzie danych z Bilansu Kapitału Ludzkiego w Polsce prezentacja
 4. Anna Kiersztyn, Instytut Socjologii UW, Jak uchwycić prekaryjne zatrudnienie w badaniach ilościowych? Znaczenie danych o przebiegu karier i przykład Polskiego Badania Panelowego POLPAN prezentacja
Sesja 4

Przewodniczący: Zbigniew Sawiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Piotr Kocyba, Uniwersytet Techniczny w Chemnitz, Metodologia ankietowania skrajnie prawicowych protestów — doświadczenia z drezdeńskiej Pegidy
 2. Katarzyna Malinowska, Paulina Górska, Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, Katarzyna Lipowska, Wydział Psychologii UW, Hańba, Parasolki i Bóg, Honor, Ojczyzna! — czyli o badaniu polskich demonstracji prezentacja
 3. Tomasz Żółtak, Instytut Badań Edukacyjnych, Adam Gendźwiłł, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Podejście kontrfaktyczne w ocenie skutków wprowadzenia parytetów płci na listach wyborczych w Polsce prezentacja
 4. Jacek Haman, Instytut Socjologii UW, Badanie społeczne – badanie obywatelskie: czy badania mogą przywrócić wiarę w wybory? prezentacja
 5. Sławomir Bartnicki i Maciej Alimowski, Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, Możliwości wykorzystania regresji nieciągłej (Regression Discontinuity Design) w analizach zjawiska incumbency advantage w wyborach bezpośrednich do gminnej egzekutywy w Polsce

Środa, 26. września 2018 r.

Sesja 5

Przewodniczący: Zbigniew Karpiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Zbigniew Sawiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Spójność poglądów na temat zasad społecznej stratyfikacji: empiryczne argumenty a artefakty badawcze
 2. Sławomir Pasikowski, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Skale szacunkowe i algebraiczne formuły integracji danych jako czynniki trafności pomiaru cech modelowanych w strukturze opozycyjnych par
 3. Marek Muszyński, Instytut Socjologii UJ oraz Evidence Institute, Paweł Grygiel, Instytut Pedagogiki UJ, Grzegorz Humenny, Instytut Socjologii UJ, Karolina Świst, AiSECLAB, Odpowiadanie nieuważne w badaniach samoopisowych — porównanie i walidacja metod identyfikacji prezentacja
 4. Andrzej J. Kutyłowski, Uniwersytet w Oslo, Ludzkie wartości według Schwartza: przegląd, krytyka metodyczna i alternatywne podejście do modelowania danych
 5. Marta Bożewicz, Instytut Socjologii UW, Sondaże religijności Polaków – elaboracja nowej metodologii prezentacja

Szczegółowy program konferencji, wraz ze streszczeniami wystąpień, można znaleźć w tym miejscu.