Metodologiczne Inspiracje 2018

W dniach 24-26 września w Pałacu w Jabłonnie odbyła się konferencja „Metodologiczne Inspiracje. Badania Ilościowe w Naukach Społecznych — Wyzwania i Problemy”. Była to czwarta edycja tej konferencji, poprzednie odbyły się w latach 2012, 2014 i 2016. Tak jak wcześniejsze edycje, była ona finansowana ze środków Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitetu Socjologii PAN. Organizatorami konferencji byli pracownicy Zespołu Struktury Społecznej naszego Instytutu, a mianowicie Henryk Domański, Zbigniew Karpiński i Dariusz Przybysz.

Podczas tegorocznej konferencji odbyło się 5 sesji, na których wygłoszono łącznie 23 referaty. Referenci reprezentowali kilkanaście instytucji akademickich z Polski (m.in. UAM, UJ, UW, UwB, UŁ, IFiS PAN, IBE czy SGH) i zagranicy (Uniwersytet w Oslo, Hofstra University i Uniwersytet Techniczny w Chemnitz). Co więcej, w konferencji udział wzięli przedstawiciele różnych dyscyplin: nie tylko socjologii, lecz również psychologii i pedagogiki.

Tematyka wystąpień dotyczyła wielu zagadnień związanych z metodologią badań ilościowych, w tym pomiaru za pomocą metod statystycznych, ich własności formalnych bądź też aplikacji np. do opisu zmian w przebiegu życia czy analizy zachowań wyborczych. Część wystąpień dotyczyła realizacji badań sondażowych, harmonizacji danych z różnych badań, porównywalności wskaźników w nich używanych lub możliwości wykorzystywania danych z rejestrów publicznych. Poruszano również kwestie dotyczące konstrukcji narzędzi badawczych, formułowania pytań kwestionariuszowych dotyczących np. uczenia się dorosłych bądź pytań używanych w badaniach nad religijnością, możliwości uchwycenia w analizach ilościowych zatrudnienia prekaryjnego. Dwa wystąpienia dotyczyły metodologii badania demonstracji i protestów.

Konferencja „Metodologiczne Inspiracje” daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie metodologii ilościowych badań społecznych. Uczestnicy konferencji podkreślali potrzebę kontytuowania tego przedsięwzięcia.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć w tym miejscu.