Program konferencji

Metodologiczne Inspiracje 2016

Badania ilościowe w naukach społecznych

Wyzwania i problemy

Środa, 28. września 2016 r.

Sesja 1

Przewodniczący: Zbigniew Karpiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 1. Michał Bojanowski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Coś z niczego, czyli czego możemy się dowiedzieć o sieciach społecznych na podstawie danych sondażowych
 2. Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając, Marek Bożykowski i Marek Styczeń, Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, Ogólnopolskie badania ekonomicznych losów absolwentów uczelni — pierwszy krok ku powszechnemu wykorzystaniu zasobów administracyjnych państwa do celów naukowych
 3. Paweł Matuszewski, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, Badania treści w cyberprzestrzeni. Big Data jako wyzwanie dla socjologii
 4. Ilona Wysmułek, Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN,Międzynarodowe badania sondażowe na temat korupcji w Europie: reprezentacja krajów i ex-post harmonizacja
 5. Patrycja Antosz, Instytut Socjologii UJ Model pracowniczych przewag informacyjnych w organizacji

Czwartek, 29. września 2016 r.

Sesja 2

Przewodnicząca: Jolanta Perek-Białas, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Jagielloński

   1. Paweł B. Sztabiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Czy warto stosować Mixed Mode Data Collection? Porównanie próby zrealizowanej w eksperymencie Mixed Mode z wynikami ESS7
   2. Franciszek Sztabiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Efekty „efektu panelowego”
   3. Piotr Jabkowski, Instytut Socjologii UAM, Wpływ losowych oraz quasi-losowych procedur wewnątrzzespołowej selekcji respondentów docelowych w adresowych próbach osób na strukturę demograficzną próby oraz wskaźniki jej terenowej realizacji
   4. Jarosław Górniak, Instytut Socjologii UJ, Refleksje na temat projektowania badań przyczynowych
   5. Zbigniew Sawiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Badań Edukacyjnych Efekt kumulacji niespójnych odpowiedzi w pytaniach zadawanych wielokrotnie na przykładzie pytań o zawód w projekcie POLPAN
Sesja 3

Przewodniczący: Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

   1. Grzegorz Adamczyk, Instytut Socjologii KUL, Peter Gostman, Institut für Soziologie, Goethe Universität Frankfurt am Main, Zastosowanie Magnitude scale jako narzędzia do pomiaru prestiżu społecznego. Na podstawie badań empirycznych w Polsce i Niemczech
   2. Zbigniew Sawiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Badań Edukacyjnych Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem metody IRT w międzynarodowych badaniach osiągnięć edukacyjnych
   3. Magdalena Burdach i Jolanta Perek-Białas, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Jagielloński, Zaufanie i satysfakcja obywateli do działania instytucji sektora publicznego w latach 2010 2014 z zastosowaniem SEM (na przykładzie Polski i Niemiec)
   4. Katarzyna Kowalczyk i Grzegorz Król, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania, Wydział Zarządzania UW, Problemy badań sondażowych: Skrajny styl odpowiadania
Sesja 4

Przewodniczący: Dariusz Przybysz, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

   1. Jacek Haman, Instytut Socjologii UW, Koncepcja degresywnej i progresywnej proporcjonalności i jej normatywne i opisowe zastosowania w badaniach wyborczych
   2. Barbara Jancewicz, Instytut Socjologii UW Nierówność i jej postrzeganie: W poszukiwaniu źródeł wielowymiarowości
   3. Tomasz Panek, Szkoła Główna Handlowa, Polaryzacja ekonomiczna w Polsce
   4. Grzegorz Lissowski, Instytut Socjologii UW, Miara różnorodności Giniego-Simpsona
   5. Tadeusz Krauze, Instytut Socjologii UW, Przemek Powałko, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Kazimierz M. Słomczyński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Ohio State University, Międzyosobowa zgodność odpowiedzi w badaniach ankietowych: Zróżnicowanie poglądów w perspektywie wewnątrz i międzykrajowej

Piątek, 30. września 2016 r.

Sesja 5

Przewodniczący: Zbigniew Sawiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Badań Edukacyjnych

   1. Sławomir Bartnicki, Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, Możliwości wykorzystania regresji nieciągłej (Regression Discontinuity Design) w analizach zjawiska incumbency advantage w wyborach bezpośrednich do gminnej egzekutywy w Polsce
   2. Adam Gendźwiłł, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Tomasz Żółtak, Zastosowanie schematu analizy difference-in-differences w badaniach politycznych
   3. Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Problemy pomiaru efektów kontekstowych bieżących wydarzeń w międzykrajowych badaniach porównawczych. Wyniki badań ESS Runda 6 i 7
   4. Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Synthetic Control jako metoda badania skutków reform terytorialnych
   5. Andrzej J. Kutyłowski, Uniwersytet w Oslo, Metody międzykrajowych badań sondażowych nad post-materializmem i post-modernizmem (szkoła R. Ingleharta): krytyka i propozycje własne
   6. Grzegorz Król, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania, Wydział Zarządzania, Wykorzystanie metod obliczeniowych i Pythona w analizach danych

Szczegółowy program konferencji, wraz ze streszczeniami wystąpień, można znaleźć w tym miejscu.