Metodologiczne Inspiracje 2016

Trzecia z kolei konferencja z cyklu „Metodologiczne Inspiracje” odbyła się, tradycyjnie już, w Pałacu w Jabłonnie koło Warszawy. Konferencja trwała trzy dni — od 28. do 30. września — i, tak jak wszystkie wcześniejsze jej edycje, była współfinansowana przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN. Merytoryczną i organizacyjną pieczę nad przebiegiem konferencji trzymali pracownicy Zespołu Struktury Społecznej IFiS PAN, a mianowicie, w kolejności alfabetycznej, Henryk Domański, Zbigniew Karpiński i Dariusz Przybysz.

Konferencja tegoroczna, tak jak dwie poprzednie, została podzielona na 5 sesji, w trakcie których prelegenci wygłosili łącznie 24 referaty — więcej niż w każdej z poprzednich edycji. Większe było też zróżnicowanie uczestników ze względu na instytucje, które reprezentowali: oprócz przedstawicieli Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Socjologii UW, Instytutu Socjologii UJ, Instytutu Socjologii UAM, Ohio State University, Hofstra University, Instytutu Badań Edukacyjnych czy Szkoły Głównej Handlowej, którzy brali udział w konferencjach przed dwoma i czterema laty, tym razem wyniki swoich analiz zaprezentowali również badacze z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, Instytutu Socjologii KUL, Institut für Soziologie Universität Frankfurt am Mein, Wydziału Zarządzania UW oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Warto podkreślić, że tegoroczna edycja przyciągnęła także grupę słuchaczy zainteresowanych problematyką konferencji, choć sami nie wygłaszali referatów.

Tematyka wystąpień, co również stanowi swoistą tradycję naszych spotkań, była bardzo zróżnicowana: od bardzo ogólnych rozważań na temat projektowania badań nad przyczynowymi mechanizmami zjawisk społecznych po specyficzne problemy realizacji sondażowych badań przekrojowych i panelowych. Co charakterystyczne, część prelegentów bezpośrednio nawiązywała do swoich wystąpień sprzed dwóch i czterech lat, przedstawiając kolejne rezultaty realizowanych przez siebie projektów badawczych. W niektórych prezentacjach zwracano uwagę na wyzwania, jakie stawia przed socjologią internet i wynikająca stąd dostępność olbrzymich zbiorów danych (big data), a także na szanse, jakie rozwój nowoczesnego oprogramowania daje socjologom w zakresie analizy danych i symulowania procesów społecznych. Sporo uwagi poświęcono specjalistycznym narzędziom statystycznym służącym, na przykład, modelowaniu sieci społecznych, pomiarowi międzyosobowej zgodności odpowiedzi uczestników badań sondażowych czy opisowi potocznych ocen nierówności społecznych. Część referatów dotyczyła złożonej problematyki oceny skutków „interwencji” społecznych i politycznych, mających zastosowanie w badaniach ewaluacyjnych i w polityce społecznej, część wreszcie skupiała się na zagadnieniach pomiaru takich zjawisk jak polaryzacja czy różnorodność.

Socjologia ilościowa zmienia się dynamicznie: badacze mają do swojej dyspozycji coraz więcej coraz większych danych, co skłania do stawiania pytań o metody analizy tych danych i przekształcania ich w użyteczną z naukowego (i nie tylko) punktu widzenia informację. Zmiany te podkreślają znaczenie i potrzebę organizacji spotkań dających badaczom z różnych ośrodków możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć w tym miejscu.